Passend Onderwijs: strategie en ketensamenwerking

Passend Onderwijs: strategie en ketensamenwerking

Met de komst van Passend Onderwijs per schooljaar 2014 - 2015 is de ondersteuningsbehoefte van het kind in een kwetsbare positie nog meer centraal komen te staan. De bedoeling van de wet is dat steeds meer kinderen ondersteuning geboden wordt binnen het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Deze beweging stelt enerzijds eisen aan de expertise en zorgstructuren in het regulier onderwijs en zorgt anderzijds voor een krimp van leerlingenaantallen in het SBO en (V)SO. Samenwerkingsverbanden PO en VO staan aan de lat om te zorgen voor een dekkende onderwijs- en ondersteuningsstructuur: geen kind een dag thuis is het uitgangspunt.

Passend Onderwijs vraagt om strategische keuzes

Het kind centraal is een gemeenschappelijke deler. Toch zien we dat in samenwerkingsverbanden de belangen van individuele schoolbesturen en het collectief belang op gespannen voet kunnen staan. Niet in de minste plaats als gevolg van gehanteerde financieringsmodellen en vereveningsopgaven. Het proactief inspelen op deze ontwikkelingen vraagt om strategische keuzes van stichtingen voor speciaal onderwijs, de samenwerkingsverbanden en gemeenten. Zij staan samen met ketenpartners (zoals regulier onderwijs, arbeidsmarkt, opvang, (jeugd)zorginstellingen, hogescholen en universiteiten) aan de lat om kinderen in alle leefdomeinen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om duurzaam een plaats in de samenleving te verwerven, passend bij aanwezige talenten.

Strategische keuzes gaan over de vraag: waar zijn we wel/niet van? Hoe leggen we verbinding tussen Passend Onderwijs en de drie decentralisaties in het sociaal domein, vanuit de gedachte: één kind, één plan, één regisseur’? Welke ondersteuning organiseren we in het regulier onderwijs? Welke rol heeft speciaal onderwijs en wat is daarbij de positie van SBO-scholen, expertisecentra en tussenvoorzieningen? Keuzes die gevolgen hebben voor de onderwijskwaliteit, continuïteit, innovaties, personeel en organisatie en financiering van bedrijfsvoering.

Onze rol en bijdrage bij strategie en ketensamenwerking Passend Onderwijs:

  • opstellen strategisch meerjarenbeleid voor schoolbesturen en/of samenwerkingsverbanden;

  • opstellen businesscase of bedrijfsplan voor expertisecentra;

  • procesbegeleiding bij veranderingsprocessen (cultuur en structuur) binnen schoolbesturen;

  • advisering over positionering schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten in relatie tot zorg, arbeidsmarkt, dagbesteding, opvang, hogescholen, universiteiten, etc.;

  • advisering over het best passende governancemodel rondom samenwerkingsverbanden;

  • advisering over financieringsmodellen en vereveningsopgaven van samenwerkingsverbanden;

  • advisering over organisatiestructuren van schoolbesturen;

  • advisering over rol Raad van Toezicht en invulling College van Bestuur;

  • advisering over professionalisering en positionering bedrijfsvoeringstaken;

  • (evaluatie)onderzoek inzake fusies tussen scholen en werking samenwerkingsverbanden.

Gerelateerd

Procesbegeleiding organisatie SSONML

SSONML (Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg) bevindt zich aan de vooravond van een belangrijke reorganisatie.

Lees verder

Duurzaam organiseren sociaal domein

Trendrapportage over de belangrijkste keuzes en uitdagingen bij het duurzaam organiseren van het sociaal domein.

Lees verder

Strategie Stichting Biezonderwijs

Seinstravandelaar mag Stichting Biezonderwijs begeleiden bij de strategische ontwikkeling van de stichting.

Lees verder

Rekenkameronderzoek Passend Onderwijs

In opdracht van de Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch voeren wij onderzoek uit naar de rol van de gemeente in Passend Onderwijs.

Lees verder

Drieluik passend onderwijs

Hoe maken we het doel van één-kind, één-plan en één-regisseur waar? Een vraag die veel professionals en bestuurders binnen onderwijs, zorg en gemeente...

Lees verder