Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis: schaal en organisatie

Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis: schaal en organisatie

Belangrijke schakels in de uitvoering van de jeugdzorg in Nederland zijn de Gecertificeerde Instellingen (GI's) en de Veilig Thuis (VT) organisaties.

Daar waar GI's te maken hebben met sterke krimp van budgetten en zich strategisch moeten richten op het vraagstuk van continuïteit van zorg, ontwikkelen de VT-organisaties zich tot duurzame en toekomstbestendige organisaties. Met vallen en opstaan zo blijkt uit verschillende onderzoeken van de Inspectie.

De GI's zoeken door onderlinge samenwerking naar de garantie op de van continuïteit en kwaliteit van zorg. Ook fusies worden overwogen en als variant uitgewerkt. Daarnaast zoeken de instellingen met hun opdrachtgevende gemeenten naar maximale aansluiting op de lokale situaties. Dat betekent voor de GI's enerzijds opschalen, waardoor het aantal GI's zal afnemen, maar anderzijds afschalen om de verbinding met de lokale situaties te borgen. En dat in een hectische tijd waarin de budgetten onder druk staan en er bijna permanent gereorganiseerd moet worden. Dat vraagt om een heldere visie, sterke samenwerkingspartners en concrete afspraken met de gemeenten. 

De VT-organisaties zien we vanuit verschillende vormen opereren. Daarbij worden deze VT-organisaties in meer of mindere mate geconfronteerd met vraagstukken die bij de opbouwfase horen. Om tot een duurzame organisatievorm te komen, wordt gezocht naar antwoorden op vragen als: welke vorm en welk aanbod past het beste in deze regio? Op welke wijze kan grip worden gehouden op prestaties en kosten en wat is een duurzame opzet voor de komende jaren? Antwoorden die niet te lang op zich kunnen laten wachten, omdat sprake is van maatschappelijk zeer relevante en daarmee politiek zeer gevoelige taken.

Onze rol en bijdrage bij het vraagstuk van schaal en organisatie van GI’s en VT-organisaties:

  • strategische positie bepaling van de GI's in relatie tot schaal en omvang;

  • opstellen businesscase, bedrijfs- en inrichtingsplan samenwerking tussen GI’s;

  • procesbegeleiding tot samenwerking of fusie;

  • juridische en financiële advisering;

  • adviseren over en uitwerken van duurzame organisatievorm VT-organisaties;

  • procesbegeleiding tot inrichting VT-organisaties;

  • evaluatieonderzoek/doorlichting VT-organisaties op taken, kwaliteit en financiën.

Gerelateerd

Businesscase Jeugdzorg Leert

Onderzoek naar mogelijke voordelen van samenwerking op het gebied van opleidingsactiviteiten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Lees verder

Evaluatie transitie jeugdzorg Gelderland

Een beknopte evaluatierapportage over de transitie van de jeugdzorg in Gelderland, waarin specifiek gekeken wordt naar de rol van de provincie.

Lees verder

Maatschappelijke bc preventieve Jeugdbescherming

Inzicht geven in het maatschappelijk rendement van preventieve Jeugdbeschermingstaken in Groningen en de verantwoording hierop.

Lees verder

Positionering Veilig Thuis Groningen

Voor de organisatie van Veilig Thuis Groningen, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, hebben wij geadviseerd over de (bestuurlijke) positionering van het meldpunt.

Lees verder

Jeugdzorg: samenwerken én transformeren

Een terugblik op de transitie van de jeugdzorg voor de gecertificeerde instellingen en een vooruitblik naar de komende jaren.

Lees verder

Evaluatie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Een evaluatie van de gezamenlijke organisatie van de jeugdhulp van de 17 gemeenten in de regio en een doorkijk naar de mogelijke scenario’s vanaf 2018.

Lees verder

Grip op Veilig Thuis

SeinstravandeLaar schetst haar bevindingen over het thema: hoe houdt u als gemeente grip op uw Veilig Thuis organisatie en hoe geeft u deze duurzaam vorm?

Lees verder

Businesscase 'Werken zonder maatregel'

In opdracht van Jeugdbescherming Noord en de Groninger gemeenten stelde SeinstravandeLaar de maatschappelijke businesscase ‘Werken zonder maatregel’ op.

Lees verder