Benchmarking

Vergelijken om prestaties te verbeteren

Benchmarken is een manier om uw eigen organisatie te verbeteren door die te vergelijken met anderen. Niet zozeer in absolute zin; in hoeverre presteert mijn organisatie beter of slechter dan een andere? Maar wel in relatieve zin; wat valt op? waar verwonder ik mezelf over en wat kan ik voor ideeën en voorbeelden van anderen meenemen naar mijn eigen organisatie?

Een benchmark is geslaagd als het inzicht en verwonderpunten geeft die leiden tot een antwoord op de vraag waar nog potentie in eigen huis zit tot verbetering. Wij hebben veel ervaring met benchmarken zowel financieel, organisatorisch als inhoudelijk op het gebied van milieu en handhaving. Wij willen die ervaring graag voor u inzetten.

Concreet bieden we de volgende benchmarks aan:

Benchmark Wabo

Landelijke en lokale ontwikkelingen vragen van gemeenten continue verbeteringen. Integrale handhaving, bezuinigingen, reorganisaties, de vorming van regionale uitvoeringsdiensten, de kwaliteitscriteria 2.1 zijn hiervan voorbeelden. Met de Benchmark Wabo krijgt u inzicht in de prestaties van uw gemeente op het gebied van voorlichting, vergunningverlening, toezicht en handhaving, met name ook in relatie tot de prestaties van andere gemeenten op dit vlak. De benchmark maakt inzichtelijk aan welke knoppen u het beste kunt draaien om de prestaties te verbeteren. Nog belangrijker is dat u de mogelijkheid heeft om van andere gemeenten te leren. Met het inzicht in uw prestaties en de kennis en ervaringen van uw collega-gemeenten kunt u gericht verbeteringen inzetten.

Benchmark RUD

Aan de vorming van de RUD's/Omgevingsdiensten in Nederland is - naast het terugbrengen van de kwetsbaarheid - een tweetal doelstellingen gekoppeld: kwaliteitsverbetering en efficiencyverhoging. Een benchmark kan daarbij uitermate ondersteunend zijn met vragen als: hoe doen anderen het en wat kan ik daarvan leren? Om die reden hebben wij het initiatief genomen voor het ontwikkelen van de Benchmark RUD. De inhoudelijke thema’s van de benchmark bepalen we samen met de deelnemers. De vergelijking zal dus gaan over voor uw organisatie relevante en actuele thema’s.

Gerelateerd

Taken en mandaten 29 omgevingsdiensten

In opdracht van het Ministerie van I&M voeren wij een analyse uit naar de door gemeenten en provincies overgedragen taken en bevoegdheden aan alle 29 omgevingsdiensten in Nederland.

Lees verder

Benchmark functiewaardering

Voor een omgevingsdienst voerden we een benchmark uit naar de functiewaardering van alle functies in het functiehuis.

Lees verder