Gecertificeerde Instellingen

Professionaliseren en positioneren

De periode na de transitie vraagt van de gecertificeerde instellingen een blijvende focus op de professionalisering en positionering van de eigen organisatie. Met gemeenten als belangrijkste klant en veelal kortlopende contracten vereist dit een duidelijke visie voor de organisatie met blijvende aandacht voor de kwaliteit van de zorg.

Intensieve periode juist na de transitie

De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente volgt uit de wens tot zorginhoudelijke vernieuwing (transformatie) waarin meer eenvoud en transparantie en een andere werkwijze in de aanpak van opvoed- en opgroeiproblemen centraal staan. Voor de gecertificeerde instellingen betekent dit een doorontwikkeling waarin professionalisering en een meer marktgerichte houding essentieel zijn. Tegelijk komen er bezuinigingen op de instellingen af en zal een maatschappelijke businesscase gebouwd moeten worden waarmee de meerwaarde van het werk inzichtelijk wordt gemaakt. Het bedrijfsmatig werken heeft gevolgen voor de werkwijze, zoals de implementatie van een kostprijssystematiek. Gezien de kortlopende contracten en daarmee de blijvende onzekerheid rijst de vraag hoe robuust de huidige positie van de organisatie is en wat dit vraagt voor de toekomst als het gaat om schaalgrootte, bedrijfsvoering en herstructurering.

Begeleiden herpositionering en verdere professionalisering

Vanuit onze jarenlange ervaring mogen wij meerdere gecertificeerde instellingen begeleiden bij hun organisatieontwikkelingstrajecten, kostprijsontwikkeling, reorganisaties, strategiebepaling, positioneringsvraagstukken (o.a. AMHK), maatschappelijke businesscase, het verkennen van samenwerking en het vormgeven en inrichten van samenwerking.

De afgelopen jaren hebben we een viertal trendanalyses uitgevoerd inzake de stelselherziening. In navolging op de deze analyses hebben wij een doorkijk gemaakt naar de situatie van de Bureaus Jeugdzorg in drie jaar na de transitie. Hieronder is deze te vinden: ‘De nabije toekomst van Bureaus Jeugdzorg’

 

Gerelateerd

Projectleider Beheerorganisatie Jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Servicepunt71 bereidt zich voor op de bedrijfsvoeringstaken die ze voor 13 gemeenten gaat uitvoeren.

Lees verder

Maatschappelijke bc preventieve Jeugdbescherming

Inzicht geven in het maatschappelijk rendement van preventieve Jeugdbeschermingstaken in Groningen en de verantwoording hierop.

Lees verder

Evaluatie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Een evaluatie van de gezamenlijke organisatie van de jeugdhulp van de 17 gemeenten in de regio en een doorkijk naar de mogelijke scenario’s vanaf 2018.

Lees verder

Businesscase 'Werken zonder maatregel'

In opdracht van Jeugdbescherming Noord en de Groninger gemeenten stelde SeinstravandeLaar de maatschappelijke businesscase ‘Werken zonder maatregel’ op.

Lees verder

Wachtlijsten Veilig Thuis Noord-Holland Noord

In opdracht van de GGD Hollands Noorden onderzoeken wij de oorzaken voor het ontstaan van wachtlijsten binnen Veilig Thuis.

Lees verder