Provincies: ondersteuning en innovatie interbestuurlijk toezicht

Provincies: ondersteuning en innovatie interbestuurlijk toezicht

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (oktober 2012) is het takenpakket van het interbestuurlijk toezicht van provincies op gemeenten en waterschappen uitgebreid. Sober, risicogericht en op afstand en met de nadruk op horizontale verantwoording en vertrouwen, dat is het kader dat de provincies hebben meegekregen. De aandacht voor de invulling van het interbestuurlijk toezicht door de provincies op de nieuwe vakgebieden laat landelijk een gevarieerd beeld zien. Wij zien dan ook in de praktijk dat provincies nog zoekende zijn naar een goede vormgeving van het toezicht. De verschillen tussen de provincies zijn groot, en de vormgeving van de uitvoering varieert.

Innoveren interbestuurlijk toezicht

Afhankelijk van de ambities en de capaciteit wordt het interbestuurlijk toezicht op de nieuwe taken in meer of mindere mate opgepakt en verschillend vormgegeven. Van het uitvoeren van een zelftoets door gemeenten tot en met een inhoudelijke beoordeling van de beleidsdocumenten. Daarbij komen vragen op over de rol van de provincie, de betekenis van sober en op afstand en tegelijk het waarborgen van een goede uitvoering. Maar ook de betekenis van het steeds meer uitbesteden van taken naar Gemeenschappelijke regelingen zoals de omgevingsdiensten en de veiligheidsregio’s en de invloed van de veranderende wetgeving voor uw verordening en toezichtstaak. Al deze aspecten vragen om een uitgebalanceerde visie op het interbestuurlijk toezicht en oog voor de ambtelijke bestuurlijke verhoudingen bij de gemeenten als toezichtontvanger.

Onze rol en bijdrage bij interbestuurlijk toezicht:

  • procesbegeleiding voor de opzet van de inrichting van de toezichtstaken op het fysieke domein, inclusief tijdspad en doorlooptijd van de beoordelingscyclus;

  • tijdelijke toezichthouder a.i. (bijvoorbeeld bij pieken in de uitvoering) voor de uitvoering van het toezicht op de gemeenten en waterschappen;

  • evaluatieonderzoek (intern en extern) en doorontwikkeling van de toezichtstaken;

  • ondersteunen bij het opstellen van de beleidsplannen en jaarplannen voor de uitvoering van het interbestuurlijk toezicht;

  • onderzoek naar de ervaringen van de gemeenten en waterschappen als toezichtontvangers.

Gerelateerd

Toezichthouder Omgevingsrecht provincie Utrecht a.i.

Provincies zijn verantwoordelijk voor interbestuurlijk toezicht op Wabo/VTH-taken. Provincie Utrecht voert toezicht uit op kwaliteit van vergunningverlening en handhaving omgevingsrecht.

Lees verder

Evaluatie interbestuurlijk toezicht provincie NH

Een evaluatie op het gebied van IBT op vijf risicoterreinen, te weten: Omgevingsrecht, RO, Archief, Financieel Toezicht en Statushouders.

Lees verder

IBT door provincies kan effectiever

SeinstravandeLaar zet haar praktijkervaringen rondom de werking van IBT op een rij en schetst vijf thema’s voor doorontwikkeling.

Lees verder