Omgevingsdiensten

Verdere professionalisering noodzakelijk!

Nederlandse gemeenten en provincies hebben in de vorm van 29 RUD’s/Omgevingsdiensten hun krachten gebundeld op (tenminste) de VTH-taken op het gebied van milieu, behorend tot het zogenoemde ‘basistakenpakket’. Op enkele plaatsen zijn tevens taken op het terrein van bouwen, natuur en water bij de Omgevingsdienst ondergebracht. Voornaamste doel van deze samenwerkingsvorm is het verhogen van de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieugerelateerde uitvoeringstaken binnen het omgevingsrecht.

Verdere professionalisering

Nu het RUD-stelsel landsdekkend is gevormd, is verdere professionalisering van de Omgevingsdiensten noodzakelijk om de beoogde efficiencyverhoging en kwaliteitsverbetering te realiseren. Onze adviseurs hebben veel ervaring met de vorming van de Omgevingsdiensten en de positionering van de VTH-taken. Onze expertise varieert van besturing, aansturing, organisatie-inrichting tot financiën. Een ondersteunend instrument bij het bereiken van de kwaliteitsverbetering en de efficiencyverhoging is een benchmark. Daarmee wordt antwoord gegeven op vragen als: hoe doen anderen het en wat kan ik daarvan leren? Wij hebben het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de benchmark RUD. Samen met de Omgevingsdiensten geven wij de inhoud en de opzet van deze benchmark verder vorm.

Gerelateerd

Financiële analyse ODH

Onderzoek naar kostenbesparingen binnen de (meerjaren) begroting met behoud van toekomstbestendigheid Omgevingsdienst Haaglanden.

Lees verder

Outputsturing bij omgevingsdiensten: wat is het en wat zijn de voor- en nadelen

Omgevingsdiensten bewegen naar outputsturing, maar wat is dat eigenlijk precies en wat zijn de voor- en nadelen. Is outputsturing wel altijd zo slim.

Lees verder

Ondersteuning Omgevingsdienst Rivierenland

Wij ondersteunen de Omgevingsdienst Rivierenland in een traject dat uiteindelijk leidt tot het vaststellen van hun kengetallen. 

Lees verder

Review doorontwikkeling omgevingsdiensten

Een review op de doorontwikkeling van omgevingsdiensten aan de hand van een model dat wij samen met directeuren in 2015 maakten.

Lees verder