Omgevingswet: impactanalyse en voorbereiden organisatie

Omgevingswet: impactanalyse en voorbereiden organisatie

De komst van de Omgevingswet, een bundeling van 26 wetten in één wet, is in zicht. Deze vereenvoudigingsopgave werkt door voor verscheidene overheden, waaronder gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De Omgevingswet gaat de regels voor de fysieke leefomgeving fors verminderen en veel overzichtelijker maken. Er komt bijvoorbeeld één omgevingsplan voor gebieden waar nu nog vele verschillende bestemmingsplannen gelden. Verder komt er meer ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven. Zij moeten straks alles bij één loket kunnen regelen. Vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid worden daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Dus niet langer ‘nee, tenzij’, maar ‘ja, mits’. Een uitgangspunt van de Omgevingswet is namelijk dat brede participatie van alle betrokkenen zorgt voor betere plan- en besluitvorming. Dit vraagt om meer samenhang tussen ruimtelijke plannen, milieu, natuur en cultuurbeleid. Er is met de komst van de wet meer ruimte voor eigen lokale afweging. Gemeenten mogen straks meer besluiten, maar zij moeten rekening houden met bijvoorbeeld de provincie, regionale samenwerkingsverbanden, buurgemeenten en andere ketenpartners. Samenwerking wordt nog belangrijker met de komst van deze wet.

Ondanks dat er nog veel vragen zijn rondom de Omgevingswet, vooral ten aanzien van de vier bijbehorende AMvB’s en het bijbehorende digitale stelsel, is het al goed om in de geest van de wet te gaan handelen. De wet vraagt namelijk om een verandering van de gehele organisatie. Er komen enkele nieuwe instrumenten die een bijdrage leveren aan het bereiken van een goede fysieke leefomgeving, maar de Omgevingswet vraagt ook om een verandering van cultuur, houding en gedrag van allen die betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving.

Dit zijn lastige veranderingen. Het vakgebied is immers niet snel geneigd te veranderen. De huidige praktijk bevat enkele systemen, ingrediënten en gewoonten die vaak leiden tot het terugvallen op het oude vertrouwde. Deze moeten worden doorbroken.

Omgevingswet: impactanalyse en voorbereiden organisatie

Weinig zal dus nog hetzelfde (kunnen) blijven. Maar wat gaat er precies voor uw organisatie veranderen en hoe kunt u zich er op voorbereiden? Nieuwe instrumenten, integratie van verordeningen, verandering van werkprocessen, bijspijkeren van kennis en vaardigheden, andere financieringsmethoden, meer afstemming met ketenpartners, een digitaal stelsel omgevingsrecht (DSO) en niet te vergeten de benodigde cultuurverandering. Nog maar weinigen hebben het overzicht en weten wat er gedaan moet worden om in 2018 klaar te zijn voor de daadwerkelijke invoering.

Wij helpen u graag bij het inventariseren van de uitdagingen en het optuigen van een programma om uw gemeente op tijd klaar te stomen. Onze mensen hebben hun kennis en ervaring ook al bij het wetgevingstraject mogen inzetten en zijn mede door jarenlange ervaring met de invoering van de Wabo, de wet VTH-taken en de private kwaliteitsborging als geen ander bekend met de implicaties voor uw organisatie. Daarnaast zijn wij bedreven in visievorming en variantenanalyses, en hebben wij oog voor de politieke en bestuurlijke gevolgen.

Onze rol en bijdrage bij de komst van de Omgevingswet:

  • het uitvoeren van impactanalyses met betrekking tot de consequenties van de wet voor uw organisatie;

  • het opzetten van programma’s, projecten en plannen van aanpak om de invoering tijdig in goede banen te kunnen leiden;

  • het (leren) benutten van de toegenomen afwegingsruimte die de wet biedt;

  • het ontwikkelen van een nieuwe visie op de organisatie van uw ruimtelijke taken als gevolg van de door de Omgevingswet afgedwongen meer integrale werkwijze.

Gerelateerd

Inrichtingsplan VTH-afdeling en kwartiermaker

Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch begeleiden wij een proces dat leidt tot het opleveren van een inrichtingsplan voor de nieuw te vormen VTH-afdeling.

Lees verder

Toezichthouder Omgevingsrecht provincie NH a.i.

Ondersteunen van de provincie Noord-Holland op het gebied van interbestuurlijk toezicht Omgevingsrecht.

Lees verder

Toekomstbestendigheid ambtelijke organisatie Losser

Voor de rekenkamercommissie Losser doen wij onderzoek naar de kwaliteit en strategische capaciteit van de ambtelijke organisatie.

Lees verder