Onafhankelijk onderzoek

Niet afrekenen, maar leren

Om maatschappelijk verantwoording af te leggen, maar vooral ook om intern van te leren, is onafhankelijk onderzoek nodig. De diepgang van de analyse bepaalt daarbij de duurzaamheid van de aanbevelingen.

Onderzoek om van te leren

Onafhankelijk onderzoek op verzoek van of geïnitieerd door Rekenkamers, Rekenkamercommissies, Concernstaven, Gedeputeerde of Provinciale Staten, Gemeenteraden en Colleges van B&W hebben wat ons betreft ten doel om ervan te leren, niet om 'af te rekenen'. Op basis van deze leerervaringen kan het openbaar bestuur daadwerkelijk effectiever en efficiënter gaan opereren.

Feiten en meningen

Onafhankelijk onderzoek voeren wij veelal uit aan de hand van een, in overleg met de opdrachtgever vooraf vastgesteld, normenkader. De normen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring van 'best practices' op uw onderzoeksgebied. Door de feitelijke situatie af te zetten tegen de normen, komen wij tot een heldere analyse van de huidige situatie in relatie tot de gewenste situatie. De huidige situatie brengen wij in kaart op basis van feiten en meningen van betrokkenen bij het vraagstuk. Uiteraard doen wij, daar waar van toepassing, concrete voorstellen ter versterking van de bestaande situatie.

Wij beschikken over ruime ervaring met onafhankelijk onderzoek (rekenkamers, 213a, 217a), onder andere op het terrein van de decentralisaties in het sociaal domein, evaluatie van de rekenkamerfunctie, verbonden partijen, subsidierelaties, uitbesteding/privatisering, grondbeleid en grondexploitaties en vergrijzing en ontgroening.

Gerelateerd

Visie bestuurlijke toekomst Helmond

Wij mogen voor de gemeente Helmond het proces begeleiden om voor het zomerreces 2017 tot een visie op de eigen bestuurlijke toekomst te komen.

Lees verder

Opstellen Strategisch Plan Stichting Welzijn Stede Broec

De Stichting Welzijn Stede Broec begeleiden bij formuleren van Strategisch Plan met uitwerking van positionering, profilering en professionalisering.

Lees verder

Wachtlijsten Veilig Thuis Noord-Holland Noord

In opdracht van de GGD Hollands Noorden onderzoeken wij de oorzaken voor het ontstaan van wachtlijsten binnen Veilig Thuis.

Lees verder

Wegwijzer Sociaal Domein voor nieuwe raad

Snel wegwijs in het sociaal domein voor (nieuwe) raadsleden. .

Lees verder