Herijking governance samenwerkingsverband passend onderwijs

Herijking governance samenwerkingsverband passend onderwijs

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen heeft bij haar oprichting gekozen voor een beleidsarm samenwerkingsverband, met grote autonomie bij de schoolbesturen. Daarbij is gekozen voor een compact governancemodel: een dagelijks bestuur (van drie schoolbesturen) en een algemeen bestuur (van vijf schoolbesturen) dat fungeert als intern toezicht.

Het samenwerkingsverband heeft behoefte aan gerichte doorontwikkeling van haar governance. Zij vraagt zich af of rollen voldoende gescheiden zijn belegd. Met name de rollen van bestuur en intern toezicht. Ook inhoudelijke ontwikkelingen geven aanleiding tot herijking van het governancemodel. Zoals: actieplan op teruglopende leerlingenaantallen, borging van expertise van ambulante diensten en herijking van principe ‘verwijzer betaalt’.

Wij vinden het van belang dat alle betrokkenen het beeld over het ‘probleem’ onderschrijven, voordat zij tot overeenstemming kunnen komen over een gedragen ‘oplossing’ (herijkt governancemodel). Daarom brengen wij het bestuur aan de hand van een zelfevaluatie (enquête) twee keer met elkaar in gesprek:

  1. Dialoogbijeenkomst: hierin wordt de zelfevaluatie gezamenlijk geduid op probleem – gevolg – urgentie.

  2. Inspiratiebijeenkomst: deze staat in het teken van ‘vooruitkijken’ naar mogelijke verbeteringen: optimalisatie of verandering van model. Daartoe worden inspirerende elementen en voorbeelden uit alternatieve governance-modellen ingebracht.

De opbrengst vatten wij samen in een visueel aantrekkelijke en bondige rapportage met concrete handvatten voor optimalisatie en/of verandering van het huidige governancemodel. Inclusief acties en planning voor realisatie en borging.

De herijking van het governancemodel sluit aan op de fase waarin het samenwerkingsverband haar Ondersteuningsplan vernieuwd voor een nieuwe periode van vier jaar.

(publicatiedatum: 29 januari 2018)

« Naar overzicht

Gerelateerd

Rekenkameronderzoek Passend Onderwijs

In opdracht van de Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch voeren wij onderzoek uit naar de rol van de gemeente in Passend Onderwijs.

Lees verder

Drieluik passend onderwijs

Hoe maken we het doel van één-kind, één-plan en één-regisseur waar? Een vraag die veel professionals en bestuurders binnen onderwijs, zorg en gemeente...

Lees verder