Provincies: excellente organisatie in 2020

Provincies: excellente organisatie in 2020

Wat ons betreft staat de huidige Statenperiode van provincies in het teken van de voorbereidingen naar een krachtige excellente provincie in 2020. Daarbij helpt het om een visie te hebben. Wij kijken daarna vanuit een drieluik: professionele Staten, krachtig provinciebestuur en een excellente ambtelijke organisatie.

De provincie 2020

Ondersteund door een onderzoek onder alle Staten- en GS leden en onze jarenlange ervaring bij en met provincies, hebben we een visie ontwikkeld op hoe wij denken dat de provincie er over vier jaar uit zou kunnen zien. Zowel de Staten, het bestuur als de ambtelijke organisatie moeten daarbij betrokken worden en hun verdere ontwikkeling moet in samenhang worden gezien. Wij zien ruimte om als Staten nog professioneler en strategischer te acteren, voor het bestuur om nog krachtiger met meer regionale blik te functioneren en voor de ambtelijke organisatie om dat te ondersteunen: een hoogwaardige slagvaardige kleine excellente organisatie. Ook het vraagstuk van taken en schaal betrekken we daarbij. Opschaling zou kunnen, maar nooit zonder meer.

Vanuit onze ervaringen op inhoudelijke gebieden zien wij voor provincies ook strategische vragen opdoemen als het gaat om de opzet en invulling van het interbestuurlijk toezicht, het faciliteren van gemeenten in hun zoektocht naar samenwerking en eventuele ambtelijke of bestuurlijke fusie en de rol van provincies als opdrachtgever en eigenaar in de omgevingsdiensten.

Onze rol en bijdrage bij het versterken van provincies richting 2020:

  • positie en strategiebepaling voor Staten, bestuur en ambtelijke organisatie;

  • doorlichtingen en interne verbetertrajecten en/of reorganisaties;

  • verbeteren efficiency en kwaliteit van de bedrijfsvoering;

  • sturing en in control trajecten en onderzoeken;

  • trajecten van samenwerking: visie en bedrijfsplannen;

  • begeleiden van strategische trajecten op gebied van interbestuurlijk toezicht, gemeentelijke samenwerking en zijn van opdrachtgever en eigenaar in de omgevingsdienst(en);

  • expertrol inzake personele, juridische en financiële vraagstukken;

  • tijdelijke (project)ondersteuning.

Gerelateerd

Transitie DLG provincies Drenthe en Groningen

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) zal als rijksdienst worden opgeheven. Dit betekent dat er formatieplaatsen van de DLG overgaan naar de provincies.

Lees verder

IBT door provincies kan effectiever

SeinstravandeLaar zet haar praktijkervaringen rondom de werking van IBT op een rij en schetst vijf thema’s voor doorontwikkeling.

Lees verder

Sturingsfilosofie en inrichting topstructuur provincie

Wij begeleiden een provincie bij het komen tot een hernieuwde sturingsfilosofie en een passende inrichting van de topstructuur.

Lees verder

Provincies geen andere keuze dan opgavegericht te gaan werken

Provincies hebben geen andere keuze dan opgavegericht werken. Dat stellen vijf provinciale topambtenaren in een gesprek. We vragen naar ervaringen en koppelen die aan onze waarnemingen.

Lees verder