Provincies

De 'Nieuwe Provincie'!

Nederland is gebaat bij krachtige provincies. De regionale kracht van provincies kan echter nog beter benut worden: door het Rijk, maar ook door provincies zelf. De prestaties van provincies kunnen worden verbeterd: individueel en als collectief. De komende jaren zullen provincies moeten laten zien wat zij waard zijn en welke rol zij kunnen spelen in het Binnenlands Bestuur. De Statenverkiezingen van 2015 zijn wat dat betreft de opmaat naar een inspirerende periode tot aan 2020. In die periode zal de basis moeten worden gelegd voor de 'Nieuwe Provincie'.

Kracht en helderheid

De Nieuwe Provincie is krachtig en helder. Krachtig in de zin dat zij als strategische partner de nodige verandering bereikt ten aanzien van de inrichting en het functioneren van het lokale en regionale bestuur. Krachtig in het realiseren van projecten en krachtig in het maken van bovenlokaal beleid. Voor die kracht worden sterke inspirerende bestuurders ingezet die niet sectoraal, maar collegiaal te werk zullen gaan. De helderheid wordt bepaald door keuzes en de daarbij behorende strategie, met maximaal twintig speerpunten. Verder zijn nodig: een excellente ambtelijke organisatie en professioneel opererende Gedeputeerde en Provinciale Staten.

Nationale visie op schaalomvang provincies

Belangrijk ook is dat de discussie over schaal wordt voorzien van een nationale visie en een heldere horizon. Schaalvergroting biedt zeker kansen, maar met duidelijk meer taken, een open huishouding en een behoorlijke dosis verantwoordelijkheden. Deze visie zal moeten worden bezien in een Europees perspectief, maar ook in relatie tot de ontwikkelingen bij gemeenten. Daarbij zullen gebieden leidend moeten zijn en per gebied zal moeten worden gekeken hoe een bestuurlijke schaal het meest passend is om te bezien hoe vragen en ontwikkelingen het beste kunnen worden bestuurd, inclusief een democratische controle daarop.

Seinstravandelaar is partner van provincies

Wij zijn zeer betrokken bij provincies en mochten reeds ruim 200 adviesopdrachten voor provincies begeleiden. Onze waarnemingen in deze markt zijn in februari 2012, door Arno Seinstra en voormalig provinciesecretaris van Utrecht Herman Sietsma, vastgelegd in het boek 'Provincies van binnen en van buiten'. Onze uitgewerkte visie op 'De Nieuwe Provincie' zal binnenkort verschijnen.

Gerelateerd

Evaluatie interbestuurlijk toezicht provincie NH

Een evaluatie op het gebied van IBT op vijf risicoterreinen, te weten: Omgevingsrecht, RO, Archief, Financieel Toezicht en Statushouders.

Lees verder

Doorontwikkeling bedrijfsvoering provincie Utrecht

Wij begeleiden de provincie Utrecht bij het komen tot een plan van aanpak en bijbehorend implementatieplan voor de doorontwikkeling van haar bedrijfsvoering .

Lees verder

Sturingsfilosofie en inrichting topstructuur provincie

Wij begeleiden een provincie bij het komen tot een hernieuwde sturingsfilosofie en een passende inrichting van de topstructuur.

Lees verder

Provincies geen andere keuze dan opgavegericht te gaan werken

Provincies hebben geen andere keuze dan opgavegericht werken. Dat stellen vijf provinciale topambtenaren in een gesprek. We vragen naar ervaringen en koppelen die aan onze waarnemingen.

Lees verder