Gemeenten: shared services, ambtelijk fuseren en herindelen

Gemeenten: shared services, ambtelijk fuseren en herindelen

Ambtelijke samenwerking en bestuurlijke fusie tussen gemeenten staat hoog op de politieke agenda. Vanuit urgentiebesef of vanuit het besef dat krachtenbundeling legio voordelen biedt, zoeken gemeenten de samenwerking politiek-bestuurlijk en/of ambtelijk met elkaar op. Belangrijke motieven daarbij zijn het verstevigen van de strategische positie in de regio, het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid, het realiseren van efficiencyvoordelen en het blijven van aantrekkelijk werkgever. Samenwerken en zelfs herindeling blijkt aantrekkelijk, vooral ook met het oog op de decentralisatie van taken en krimpende budgetten.
 
Samenwerking afstemmen op lokale context

Afhankelijk van de lokale en regionale omstandigheden en opgaven maken gemeenten andere keuzes in de intensiteit en vormgeving van de samenwerking. De menukaart bevat immers vele mogelijkheden: van krachtenbundeling op één of enkele specialistische taken en de integratie van de volledige bedrijfsvoering tot aan het realiseren van een ambtelijke fusie of een herindeling. In al die gevallen komen vragen aan de orde rondom de beleidsvrijheid van individuele gemeenten, de grip van de raden, het bestuurlijk comfort voor collegeleden, het bestuurlijk-juridisch construct, de vormgeving van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de samenwerking, de inrichting van de hoofd- en fijnstructuur van de samenwerking, de huisvesting en niet op de laatste plaats de met de samenwerking gepaard gaande baten en lasten en vooral ook de verdeling daarvan over de deelnemers. Samenwerking vraagt rondom al deze thema’s om maatwerk.

Onze rol en bijdrage bij shared services, ambtelijke fuseren en herindelen:

 • bestuurskrachtonderzoeken en toekomstverkenningen individuele gemeenten;

 • onderzoek en advies inzake best passende samenwerkingsvorm in regionale context;

 • politiek, bestuurlijke en ambtelijke procesbegeleiding: van initiatief tot realisatie;

 • procesbegeleiding bij doorontwikkeling van bestaande samenwerkingsverbanden;

 • opstellen van businesscases, bedrijfsplannen en inrichtingsplannen bij samenwerking;

 • opstellen herindelingsontwerp in het geval van herindeling;

 • advisering over governancemodel: bestuurlijke en ambtelijke aansturing samenwerking;

 • advisering over juridische vormgeving samenwerking;

 • uitwerken GR-teksten, statuten, convenanten, mandaatbesluiten, verordeningen;

 • advisering over organisatiestructuren: hoofd- en fijnstructuur;

 • uitvoeren taak- en formatieanalyses;

 • opstellen begrotingen incidentele lasten en meerjaren exploitatiebegrotingen.

Gerelateerd

Bedrijfsplan ‘HLT Samen’

Wij begeleiden de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen om tot een bedrijfsplan te komen voor één gezamenlijke ambtelijke organisatie.

Lees verder

Visie bestuurlijke toekomst Helmond

Wij mogen voor de gemeente Helmond het proces begeleiden om voor het zomerreces 2017 tot een visie op de eigen bestuurlijke toekomst te komen.

Lees verder

Herindeling.nl op Dag van de Lokale Democratie

Vanuit ons nieuwe label Herindeling.nl organiseren wij tijdens de Dag van de Lokale Democratie een sessie ‘Herindeling en kernendemocratie’.

Lees verder

Lancering expertisecentrum Herindeling.nl

Na AmbtelijkeFusie.nl lanceren wij het nieuwe expertisecentrum Herindeling.nl.

Lees verder