Samenwerkingsverbanden

Heb oog voor nabijheid en efficiency!

We kennen in Nederland inmiddels talloze Openbare Lichamen, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de dagelijkse praktijk wordt een dergelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincies en/of waterschappen meestal geduid als de 'Gemeenschappelijke Regeling'. Te denken valt aan de 'verplichte' GR-en, zoals de GGD, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. Maar ook het aantal 'vrijwillig' ingestelde GR-en heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen.

Kritiek op de GR

De toename van het aantal samenwerkingsverbanden in de vorm van een GR, is niet gelegen in het feit dat het instrument als dé ideale oplossing voor samenwerkingsvraagstukken zou worden gezien. Veelal ontbreekt het aan een goed en duurzaam alternatief voor het vormgeven van samenwerking tussen overheden, of heeft de wetgever deelname aan of vorming van de GR verplicht gesteld.

De GR heeft in sommige gevallen imagoschade opgelopen; de vorming van Omgevingsdiensten en de verplichte regionalisering van de brandweerzorg binnen Veiligheidsregio's heeft op sommige plaatsen geleid tot pijnlijke conclusies in termen van kwaliteit en kosten. Er zijn in dit verband 'nadeelgemeenten' ontstaan, met lastig uitlegbare kwesties in Colleges en Gemeenteraden tot gevolg.

GR moet weer 'van, voor en door' de eigenaren worden

Wij constateren dat er wel voorbeelden in het land zijn van GR-en, die wel naar wens van politiek, bestuurders en ambtenaren functioneren. In de kern ligt de sleutel bij het in nabijheid van de eigenaren organiseren van de GR. Geen GR die gevoelsmatig afdrijft van de eigenaren, geen grote fysieke afstanden creëren en weinig zichtbaar zijn. Voor de GR geldt als geen ander; 'onbekend maakt onbemind'. Wij helpen graag bij het opzetten van GR-en die als 'nabij en efficiënt' worden ervaren, bij het doorontwikkelen van GR-en die vast zitten in hun ontwikkeling en bij het verbeteren van het imago van de GR die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Een duurzame inrichting van de governancestructuur, de ambtelijke aansturing, de hoofdstructuur, de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de financieringssystematiek zijn ons daarbij niet vreemd.

Gerelateerd

Effecten ambtelijke fusies

Wij voeren in opdracht van het Ministerie van BZK een onderzoek uit naar de effecten van ambtelijke fusies voor participerende gemeenten.

Lees verder

Verbeteren bedrijfsvoering inkoop Jeugdzorg Flevoland

Wij mogen de regio Flevoland helpen om de bedrijfsvoering rondom de gezamenlijke inkoop van de jeugdzorg te verbeteren.

Lees verder

Begeleiding samenwerking Backoffices ZOU

Wij begeleiden vijf gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht bij vormgeven aan de samenwerking op backoffices Jeugd & Wmo.

Lees verder

Herijking governance samenwerkingsverband passend onderwijs

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ondersteunen bij de herijking van haar governancemodel.

Lees verder