Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein

Intergemeentelijke samenwerking in het sociaal domein komt in alle gemeenten voor. Niet zonder reden: samenwerking levert kansen op voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoeringskracht en het leidt tot verbetering van continuïteit, kwaliteit en kostenbesparing. Daarmee spelen gemeenten tijd en middelen vrij om inwoners echt centraal te zetten in hun lokale dienstverlening.

Op heldere inhoud, met passende vorm en duidelijke governance samenwerken in het sociaal domein
Samenwerking in het sociaal domein begint wat ons betreft bij het bepalen van de inhoud en de reikwijdte: het leggen van een gezamenlijke basis en het ontwikkelen van een gedeelde visie op de uitvoering van taken. Daarbij ligt de keuze voor tussen integrale samenwerking (sociaal domein breed) of partieel (bijvoorbeeld enkel bedrijfsvoeringstaken).

Het vormgeven van de samenwerkingsorganisatie begint vervolgens bij werkprocessen en bijbehorende systemen. Dit betekent keuzes maken over de mate van standaardisatie en noodzakelijke beleidsharmonisatie.

Hierna moet de beoogde inhoudelijke intergemeentelijke samenwerking in een passende bestuurlijk-juridische vorm worden gegoten. Er kunnen daarbij meerdere verbanden naast elkaar bestaan, die op een ander schaalniveau georganiseerd kunnen zijn (passend bij het karakter van de opgave). Een bestuurlijke spaghetti moet uiteraard worden voorkomen, omdat dit de bestuurskracht juist uitholt in plaats van vergroot.

Tot slot moet aandacht geschonken worden aan de governance van de samenwerking. Hierbij hoort het adequaat en herkenbaar beleggen van de verschillende rollen in een samenwerking: eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer en bestuurder samenwerkingsverband. In de vermenging van rollen zien wij geregeld spanning ontstaan tussen (boven)regionaal commitment en lokale belangen. Ook is de impact en de aansluiting op de gemeentelijke organisaties niet altijd optimaal. Dit uit dit zich bijvoorbeeld in een veelheid aan overlegorganen, waardoor besluitvormings- en uitvoeringsprocessen vertragen en energie uit de samenwerking loopt.

Bovenstaande thema’s zijn overeenkomstig van toepassing op bestaande samenwerkingsverbanden. Soms is het nodig de oorspronkelijke inrichting te herzien, of de werking te versterken. Met een nieuwe impuls aan uw samenwerking, vergroot u de kans op een sterke en duurzame intergemeentelijke samenwerking in het sociaal domein.

Herkent u zich in een van de volgende vraagstukken?

 • Hoe dienstverlening dichtbij de burger te organiseren en tegelijkertijd op grotere schaal uitvoeringskracht te realiseren?

 • Hoe is balans te vinden tussen lokaal sturen en bovenlokaal organiseren?

 • Hoe om te gaan met de bestuurlijk-juridische inrichting en organisatie van de samenwerking en met werkgeverschap?

 • Welke partijen betrekken we op welk moment in het proces?

 • Op welke manier maken we inhoudelijke keuzes, zoals over een visie en bestuurlijk-juridische inrichting?

 • Hoe richten we de fase van implementatie en start van de gekozen inhoud en vorm van samenwerking in?

 • Hoe zorg ik voor effectieve doorontwikkeling van bestaande intergemeentelijke samenwerking?

Herkenning van een of meer van deze vragen, impliceert dat er een aanleiding is om te reflecteren op samenwerkingskansen, of op doorontwikkeling van bestaande samenwerking in het sociaal domein.  

Onze rol bij advisering en begeleiding van intergemeentelijke samenwerking
Wij begeleiden gemeenten bij de vraag of intergemeentelijke samenwerking een oplossing biedt voor het duurzaam organiseren van het sociaal domein én wij ondersteunen bij het realiseren en doorontwikkelen van samenwerking.

Onze concrete diensten bestaan vooral uit:

 • Businesscase intergemeentelijke samenwerking met advies over taken, processen, organisatie, personeel, financiën en bestuurlijk-juridische vorm

 • Evaluatie samenwerking van governance intergemeentelijke samenwerking

 • Doorlichting samenwerkingsverbanden op effectiviteit en efficiëntie

 • Procesbegeleiding bij doorontwikkeling van samenwerkingsverbanden

Gerelateerd

Evaluatie samenwerking sociaal domein

Voor de gemeente Zandvoort mogen wij een evaluatie uitvoeren van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem op de taken binnen het sociaal domein.

Lees verder

Verbeteren bedrijfsvoering inkoop Jeugdzorg Flevoland

Wij mogen de regio Flevoland helpen om de bedrijfsvoering rondom de gezamenlijke inkoop van de jeugdzorg te verbeteren.

Lees verder

Begeleiding samenwerking Backoffices ZOU

Wij begeleiden vijf gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht bij vormgeven aan de samenwerking op backoffices Jeugd & Wmo.

Lees verder

Herijking governance samenwerkingsverband passend onderwijs

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ondersteunen bij de herijking van haar governancemodel.

Lees verder

Wegwijzer Sociaal Domein voor nieuwe raad

Snel wegwijs in het sociaal domein voor (nieuwe) raadsleden. .

Lees verder