Slimme sociale wijkteams

Slimme sociale wijkteams

De meeste gemeenten richtten in aanloop naar – of als reactie op – de decentralisaties sociale wijkteams op. Deze teams fungeren als verbinding tussen inwoners en een groot aantal ketenpartners in zorg en hulpverlening (van preventief tot curatief).

Ruimte voor en noodzaak tot doorontwikkeling
De eerste periode na de decentralisaties stond veelal in het teken van het op orde krijgen van de basisprocessen. Langzaam ontstaat tijd en aandacht voor het leggen van verbindingen die noodzakelijk zijn voor de transformatie. Op basis van opgedane ervaringen, leeft bij veel gemeenten de wens en gevoelde noodzaak om hun sociale wijkteams door te ontwikkelen. Veel genoemde redenen zijn:

  • onduidelijkheid over de taken van het wijkteam;

  • een (te) hoge werkdruk bij professionals;

  • te weinig verbinding met ketenpartners en;

  • ervaren knelpunten in de juridisch-organisatorische vormgeving van de wijkteams.

Doel van doorontwikkeling is de teams duurzaam een belangrijke(re) schakel te laten zijn in de transformatie van het sociaal domein.

Onze visie op het duurzaam organiseren van slimme sociale wijkteams
Het duurzaam verstevigen van de meerwaarde van sociale wijkteams binnen de sociaal domeinketen, is een uitdagend vraagstuk dat een integrale benadering verdient. Volgens ons zijn twee zaken essentieel:

  1. een scherpe inhoudelijke positionering van het sociaal wijkteam, met duidelijke taakafbakening en goede verbinding met ketenpartners;

  2. een zorgvuldig afgewogen keuze voor een bestuurlijk-juridische structuur voor de langere termijn, die past binnen de afwegingscriteria die voor de betrokken partijen belangrijk zijn.

Deze twee zaken staan aan de basis voor een duurzame inrichting van slimme sociale wijkteams. In onze whitepaper gaan we hier uitgebreider op in.

Onze rol en bijdrage aan de doorontwikkeling van sociale wijkteams
Wat kunnen wij hierin voor u betekenen? Onze expertise en kennis ligt op het ondersteunen van (samenwerkende) gemeenten bij de inrichting, doorlichting en doorontwikkeling van hun sociale wijkteam(s).

Onze concrete diensten bestaan vooral uit:

  • Quickscan sociale wijkteams: analyse en verbetervoorstellen op taken & positionering, processen & werkwijzen en formatie & aansturing;

  • Procesbegeleiding bij – en advisering over - inhoudelijke positionering en bijpassende organisatie;

  • Advisering over best passende bestuurlijk-juridische inrichting en governance en faciliteren besluitvormingsprocessen;

  • Procesbegeleiding doorontwikkeling teams in onderlinge samenwerking en met ketenpartners.

Gerelateerd

Duurzame organisatie sociale wijkteams

De gemeente Zwijndrecht en de maatschappelijke partners willen komen tot een nieuwe organisatievorm voor de wijkteams. Wij begeleiden en ondersteunen dit proces.

Lees verder

Whitepaper Slimme sociale wijkteams

Inzichten voor realisatie van een duurzame doorontwikkeling van slimme sociale wijkteams.

Lees verder

Opstellen Strategisch Plan Stichting Welzijn Stede Broec

De Stichting Welzijn Stede Broec begeleiden bij formuleren van Strategisch Plan met uitwerking van positionering, profilering en professionalisering.

Lees verder

Advies juridische structuur en governance SWT’s

Expertmatig advies over passend juridisch construct en governance-inrichting voor de jeugd- en dorpenteams van Achtkarspelen.

Lees verder