Sterke regio's

Sterke regio's

Complexe vraagstukken en vervagende gemeentegrenzen
De lokale overheid wordt steeds meer de eerste overheid. Maar hoe effectief zijn gemeenten als het gaat om complexe bovenlokale vraagstukken, zoals ondermijning, radicalisering, bereikbaarheid, duurzaamheid, economie, voorzieningenniveau, woningbouw en bedrijventerreinen? De complexiteit van deze opgaven maakt dat samenwerking steeds essentiëler wordt om opgaven te realiseren. Samenwerking vindt in toenemende mate plaats in de regio en vanuit de multi-helix: bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en omgeving. De regio speelt in op het vervagen van de gemeentegrenzen. Geen losstaande steden en dorpen, maar één regio waarin middelgrote steden zich positioneren in relatie tot en samen met grote steden en omliggende dorpen. De economische en sociale structuur van steden en regio’s is sterk afhankelijk van de innovatiekracht en van het onderscheidende vermogen van deze regio’s.

De regio, je kan niet meer omheen
De rapporten van ‘maak verschil’ ‘laat stad en regio bruisen’ en de onlangs verschenen rapportage van het planbureau voor de leefomgeving ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei’ maken eens te meer duidelijk dat een sterke gemeente in een sterke regio staat. En dat de regio qua schaal en grootte kansen biedt om die complexe vraagstukken vanuit de lokale overheid op te pakken. Ook het regeerakkoord laat zien dat regio’s die zich sterk weten te positioneren, kunnen rekenen op de nodige ondersteuning.

Realisatiekracht van gemeenten
Wat vraagt het van gemeenten om voldoende realisatiekracht te organiseren? Op zo’n manier dat zij – samen met medespelers – de maatschappelijke en economische opgaven en de bestuurlijke ambities kan verwezenlijken? Dat vraagt in ieder geval dat zij als krachtige en zelbewuste speler een rol vervullen.

Een sterkere gemeente door een sterke regio – tien randvoorwaarden voor een sterke regio
Slimme gemeenten zien de regio als een kans om juist op die complexe vraagstukken een oplossing te vinden en de eigen gemeentekracht te versterken. Wij formuleerden tien randvoorwaarden voor een sterke regio:

1.         Regionale strategische agenda      

2.         Scherp profiel: niet alles met ‘valley’ is een regio      

3.         Alle steden en dorpen hun eigen plek in regionaal profiel      

4.         Sterke multi-helix samenwerking   

5.         Stabiele en krachtige gemeenten en subregio’s        

6.         Horizontaal samenwerken, met oog voor verticaal toezicht     

7.         Doorzettings- en uitvoeringskracht op regionaal niveau         

8.         Innovatiekracht mobiliseren         

9.         Sterk samenspel tussen regio en rijk          

10.        Feit en fictie scheiden: wat werkt écht?      

Onze rol
Versterken van het lokale bestuur door slimmer samenwerken. Dat is wat we willen. Dat doen we onder andere door regio’s, gemeenten en provincies te helpen met bovenstaande onderdelen. SeinstravandeLaar helpt (individuele) gemeenten, (sub)regio’s en provincies in de verbinding tussen kansen, opgaven en ambities en de vormgeving van de samenwerkingsrelaties die daar het beste bij passen. Onze passie is het versterken van het lokaal en regionaal bestuur, door slim samen te werken, teneinde de maatschappelijke opgaven te realiseren. Wij denken graag met u mee over het realiseren van de voorwaarden, zoals hierboven benoemd.

Weten wat SeinstravandeLaar op het terrein van ‘sterke regio’s’ voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerd

Visie bestuurlijke toekomst Helmond

Wij mogen voor de gemeente Helmond het proces begeleiden om voor het zomerreces 2017 tot een visie op de eigen bestuurlijke toekomst te komen.

Lees verder

Tien voorwaarden voor sterke regio’s

SeinstravandeLaar deed onderzoek naar sterke regio’s. Op basis daarvan presenteren we tien voorwaarden voor een sterke regio.

Lees verder