Sturingsvraagstukken

Van governancemodel tot prestatiesturing

Bij het opzetten van een nieuwe organisatie spreekt het voor zich om een governancemodel op te zetten dat past bij deze organisatie. Een goede sturing is echter ook essentieel bij het verbeteren van prestaties. Wij helpen met een sturingsfilosofie, managementinformatie en instrumenten.

'If you feel like you have everything under control, you don't go fast enough'

Menig overheidsorganisatie worstelt met het vraagstuk van aansturing van de eigen organisatie, waardoor het gevoel kan ontstaan niet voldoende 'in control' te zijn. Op de vraag 'Waarop wordt binnen uw organisatie gestuurd?' komen maar al te vaak geen of tegenstrijdige antwoorden. Dat betekent dat er potentieel is voor verbetering. Sturing gaat over de sturingsfilosofie, inclusief de sturingsprioriteiten, de sturingsinstrumenten en de werking en beleving van de sturing in de praktijk, ofwel cultuur. Onderdeel van het sturingsinstrumentarium vormt de planning en control cyclus, die in lang niet alle organisaties sluitend is. Door de sturing binnen de organisatie adequaat in te richten zal het gevoel ontstaan niet langer achter de feiten aan, maar voor de feiten uit te lopen.

Werking snel en aantoonbaar verbeteren

Wij begeleiden managementteams van samenwerkingsverbanden en individuele organisaties met het verbeteren van hun (concern)sturing. Dit doen we door onderzoek te doen naar de feitelijke situatie van de sturing en naar de effectiviteit van de huidige sturing. Met relatief eenvoudige stappen kan daarna de werking van de sturing snel en aantoonbaar verbeteren.

Gerelateerd

Evaluatie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Een evaluatie van de gezamenlijke organisatie van de jeugdhulp van de 17 gemeenten in de regio en een doorkijk naar de mogelijke scenario’s vanaf 2018.

Lees verder

Sturingsfilosofie en inrichting topstructuur provincie

Wij begeleiden een provincie bij het komen tot een hernieuwde sturingsfilosofie en een passende inrichting van de topstructuur.

Lees verder

Provincies geen andere keuze dan opgavegericht te gaan werken

Provincies hebben geen andere keuze dan opgavegericht werken. Dat stellen vijf provinciale topambtenaren in een gesprek. We vragen naar ervaringen en koppelen die aan onze waarnemingen.

Lees verder

Herijking governance samenwerkingsverband passend onderwijs

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ondersteunen bij de herijking van haar governancemodel.

Lees verder