Van visievorming tot fijnstructuur

Visie, businesscase, bedrijfs- en inrichtingsplan

Uw organisatie moet met de tijd mee. Dat betekent niet telkens van koers veranderen, maar binnen de kaders van een goed uitgedachte visie flexibel genoeg zijn om in te spelen op veranderende ontwikkelingen. Bij al deze fasen binnen een organisatieontwikkeltraject kunnen wij u begeleiden. Duidelijkheid over visie, structuur, taken, formatie, kwaliteit en kosten is daarbij essentieel.

Visie en businesscase; creëert inzicht en zet koers

Op welke wijze levert de organisatie toegevoegde waarde? Waaraan ontlenen wij ons bestaansrecht? Waar staat de organisatie nu en waar wilt u naartoe? Welke invloed hebben in- en externe ontwikkelingen nu en in de toekomst daarop? Het zijn vragen die veelal worden beantwoord in een visiedocument voor een nieuw te vormen organisatie of een organisatie die behoefte heeft aan de volgende stap in zijn ontwikkeling. Daarbij kan een businesscase ondersteunend zijn bij het maken van een afweging tussen mogelijke varianten voor de toekomstige richting van de organisatie.

Bedrijfsplan als heldere basis voor bestuurlijke besluitvorming

Bedrijfsplannen vormen de basis voor bestuurders om te besluiten over de opzet van een nieuwe organisatie. In een bedrijfsplan worden aspecten als missie en visie uitgeschreven, wordt de bestuurlijk-juridische aansturing en ambtelijke inrichting uitgewerkt, worden de in de nieuwe organisatie onder te brengen taken en formatie geconcretiseerd, worden de personele consequenties benoemd en worden de kosten in beeld gebracht. De financiële paragraaf in een bedrijfsplan bevat altijd een opstartbegroting, een meerjarige exploitatiebegroting, een analyse van mogelijke frictiekosten in de 'latende' organisaties en een voorstel voor de kostenverdeelsystematiek.

Inrichtingsplan als concrete basis voor ambtelijke uitwerking

Inrichtingsplannen gaan qua uitwerking een tandje dieper dan bedrijfsplannen. Het opstellen van een inrichtingsplan is vaak de volgende stap in het proces van ontwerpen van en bouwen aan een (her)nieuw(d)e organisatie of organisatieonderdeel. In een inrichtingsplan worden processen en producten verder uitgelijnd, wordt de werking van de organisatie in termen van besturing en aansturing verder uitgewerkt, worden de formatieplaatsen omgezet naar functies en taken en komen ook aspecten als de gewenste cultuur en competenties gedetailleerd aan de orde. Een inrichtingsplan vormt daarmee de basis voor de feitelijke inrichting van de (her)nieuw(d)e organisatie.

Wij beschikken over veel kennis, ervaring en vergelijkingsmateriaal

Wij mochten vele gemeenten, provincies, samenwerkingsverbanden en Bureaus Jeugdzorg ondersteunen bij het opstellen van visies, businesscases, bedrijfs- en inrichtingsplannen, in het geval dat zij nieuwe organisatie(onderdelen) vormden of overgingen tot interne reorganisaties. Vaak trekken wij in dergelijke trajecten intensief met de opdrachtgever op waarbij wij vanuit een brede projectorganisatie of een kernachtig 'bouwteam' samen met de intern betrokkenen komen tot een helder en objectief plan. Wij brengen daarbij uiteraard veel kennis en ervaring in, maar onderscheiden ons ook door het inbrengen van kengetallen, formats en voorbeeldmateriaal.

Gerelateerd

Evaluatie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Een evaluatie van de gezamenlijke organisatie van de jeugdhulp van de 17 gemeenten in de regio en een doorkijk naar de mogelijke scenario’s vanaf 2018.

Lees verder

Herijken evenementenbeleid gemeente Tilburg

We begeleiden de gemeente Tilburg bij het herontwerpen van het evenementenbeleid. Alle betrokken afdelingen en stakeholders maken onderdeel uit van het ontwerpproces. 

Lees verder

Whitepaper Slimme sociale wijkteams

Inzichten voor realisatie van een duurzame doorontwikkeling van slimme sociale wijkteams.

Lees verder