Waterschappen

Schakel in het waternetwerk

De waterschappen lijken zich nooit in een rustig vaarwater te begeven. Politieke discussie over het bestaansrecht van de waterschappen in relatie tot gemeenten en provincies, technologische innovaties en de toenemende bezuinigingsdruk, zorgen ervoor dat de waterschappen voortdurend alert moeten zijn op hun rol en bijdrage in watergerelateerde netwerken, gebiedsprocessen en programma's en projecten.

Samenwerken draagt bij aan realisatie ambities

Samenwerking wordt door waterschappen meer en meer als hulpmiddel gezien bij de realisatie van de ambities. Samenwerking vindt plaats met private partijen buiten de watersector, samenwerking komt tot stand met private partijen binnen de watersector en wordt gezocht met publieke partners, zoals collega-waterschappen, gemeenten en provincies. Daarbij dienen zich vragen aan over de meest wenselijke organisatievorm voor de samenwerking, de kansen en bedreigingen bij private dan wel publieke samenwerking en de impact ervan op prestatiesturing en kostenbeheersing.

Wij denken mee over oplossingsrichtingen

Onze kennis van en ervaring met complexe, politiek-bestuurlijk gevoelige, veranderprocessen in de publieke sector zetten wij ook in voor de waterschappen. Wij verzorgen de bestuurlijke en ambtelijke procesbegeleiding bij samenwerkingsinitiatieven, stellen businesscases, bedrijfs- en inrichtingsplannen samen voor nieuw te vormen organisatieonderdelen en helpen waterschappen bij juridische verkenningen en financiële haalbaarheidsstudies.

Gerelateerd

Samenwerking I&A drie waterschappen

Procesbegeleiding rondom de verkenning van de samenwerking op I&A-gebied tussen de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard, Delfland en Rijnland.

Lees verder

Businesscase samenvoeging waterlaboratoria

Onderzoek naar het potentieel van de samenwerking tussen de waterlaboratoria van Vitens en het Wetterskip Fryslân.

Lees verder

Evaluatie van Het Waterschapshuis 2.0

Het Waterschapshuis is volop in ontwikkeling. Het is goed om tussentijds te kijken of de organisatie in haar ontwikkeling op koers is en voldoet aan de verwachtingen.

Lees verder